top of page
  • Writer's pictureVirve Juhola

Riku Laiho johtaa VDC:tä, jolla laajennetaan mallipohjaisen tiedon käytettävyyttä

VDC on rakentamisen toimintatapa, joka hyödyntää tietomalleja hankeosapuolten tehokkaan yhteistyön lähtökohtana. NCC:n VDC-tiimin vetäjä Riku Laiho kertoo, miten digitaalista työnkulkua hyödynnetään Espoon Oasis of Professionals- eli OOPS-hankkeeseen sijoittuvassa Trimblen toimitilan rakennusprojektissa.


NCC:lle tietomallit muodostavat luonnollisen lähtökohdan hankkeen kaikkien osapuolten tehokkaalle yhteistyölle. Virtuaalinen suunnittelu- ja rakennustapa VDC (Virtual Design and Construction) ei palvele ainoastaan asiantuntijoita vaan kaikkia hankkeen parissa työskenteleviä ja sen prosesseihin osallistuvia. Digitaalista tietoa kerätään ja toimintatapoja kehitetään hankkeen koko elinkaaren ajan. Kyse on alakohtaiset rajat ylittävästä yhteistyöstä, viestinnästä, suunnittelusta ja päätöksenteosta, ja tavoitteena on luoda rakennusalalle tehokkaampia toimintatapoja.


– VDC ei ole pelkkää tietomallintamista, vaan siihen liittyy muitakin työkaluja, NCC:n VDC-tiimin vetäjä Riku Laiho tarkentaa. – Tietomalli on hyvä selkäranka, mutta VDC on laajempi kokonaisuus, johon sisältyy esimerkiksi NCC:n Project Studio -konsepti, aikataulujen viemistä eteenpäin viikkotasolla Big Room -menetelmällä, suunnittelun ohjausta ja urakoitsijapalavereita työmaalla. Suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa pitää sopia tiedonvaihtokäytännöistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tässä hankkeessa on käytössä myös esimerkiksi Last Planner -tuotannonohjausmenetelmä.


Trimblen toimitilaprojekti on huikea mahdollisuus hyödyntää käytännössä uusia digitaalisia ratkaisuja


Laiho kertoo, että VDC-tiimissä ”haistellaan” koko ajan uusia työkaluja ja mietitään, löytyisikö niistä ratkaisuja hankkeiden haasteisiin.


– Tämä on siinä mielessä erikoislaatuinen projekti, että mukaan on otettu mukaan ainutlaatuisen laaja uusi teknologiapaketti eli työkaluja, joita meillä ei aikaisemmin ole ollut käytössä, ja hankkeessa implementoidaan monta uutta asiaa. VDC-päällikön roolissa on hieno mahdollisuus ”irrotella” ja tuoda käyttöön uusia ratkaisuja.

Käyttöönottoprosessiin liittyy paljon haasteita, se ei ole mikään pikkujuttu, Laiho muistuttaa. Monia ohjelmia on valmisteltu tositoimia varten monta vuotta etukäteen.


– Haastetta lisää se, että mukana on paljon eri osapuolia, mutta esimerkiksi Trimble Connectista saadaan hyöty irti vain mahdollisimman laajassa käytössä kaikkien projektiosapuolten kesken. Se on käytössä sekä omalla väellä suunnittelun ohjauksessa että aliurakoitsijoilla työmaalla. Lisäksi on tärkeää saada tuoteosatoimittajat mukaan ”pelaamaan” samassa ympäristössä. Ohjelmiston käyttö siinä, mihin se on tarkoitettu, vaatii sisäistä myyntityötä ja ohjausta, Laiho sanoo.


– Hienointa on se, miten Trimblen vahvuudet eli koko tietomallimaailma laserskannauksineen ja dronekeilauksineen viedään työmaalle käytännössä ja miten työmaan olosuhteet toisaalta tuodaan uusien digitaalisten mittavälineiden avulla malliin. Tällä hetkellä oleellinen kysymys on se, mihin rakennemallia käytetään runkovaiheessa. Tämä projekti on myös loistava mahdollisuus testata Trimble Connectin ja muiden sovelluksien yhteyttä käytännössä.


– Näen myös hankkeen hienona mahdollisuutena meille NCC:llä kehittää omia toimintatapojamme ja toisaalta ohjelmistotoimittajalle päästä seuraamaan läheltä uusien ominaisuuksien soveltamista tositarkoituksessa, reagoida ja korjata puutteita. Olemme motivoituneita saamaan homman toimimaan uudella tavalla, ja sama mentaliteetti tarttuu toivon mukaan myös kumppaneihimme; nyt tehdään jotakin uutta ja ainutlaatuista.


Virtuaalista rakennustapaa työmaalla ohjaa erikseen nimetty digi-insinööri


Vaikka Laiho käy tiiviisti työmaalla, siellä toimii myös erikseen nimetty digi-insinööri, joka ohjaa tietomallipohjaisten suunnitelmien yhteensovittamista ja käyttöä työmaalla.


– Jotta asioita pystyy kehittämään, täytyy olla itse konkreettisesti tekemisessä mukana, Laiho korostaa. – Tässä projektissa VDC-päällikön rooliini on kuulunut toimia myös ohjelmistoasiantuntijana ja -kouluttajana työmaalla, mutta jatkossa erikseen nimetty digi-insinööri seuraa, että uusia työkaluja hyödynnetään mahdollisimman laajasti ja kattavasti työmaalla koko projektin ajan. Ihannetilanteessa urakoitsijat ovat mukana jo ihan alkuvaiheessa, kun mietitään VDC:n tavoitteet eli mitä valituilla työkaluilla halutaan taklata.


Laihon mukaan ei riitä, että työkalun käyttö koulutetaan kerran hankkeen alkuvaiheessa, vaan että käyttöä seurataan myös projektin edetessä, kun mukaan tulee uusia ihmisiä. Työntekijöitä vaihtuu ja lähtötaso kiinnostuksen ja taitojen osalta vaihtelee, joten työmaalla tarvitaan jatkuvaa perehdyttämistä.


– Henkilöstöllämme on kaikilla tietomalli puhelimessa, tabletissa tai läppärillä, ja myös aliurakoitsijoilla ja tuoteosatoimittajilla on meidän puolestamme pääsy Trimble Connectiin. Pyrimme ylläpitämään reaaliaikaisen tilannekuvan hankkeen etenemisestä mallissa ja ratkomaan esimerkiksi paikallavalun ja elementtiasennusten ongelmat jaetussa mallissa. Nykyinen mobiiliteknologia mahdollistaa tämän riittävän tarkalla tasolla.


Kuilu virtuaalisen ja todellisen välillä kapenee ja umpeutuu lopulta kokonaan


Riku Laiho on työskennellyt eri projektien parissa kuutisen vuotta ja tuntee niiden tekniset puolen hyvin. VDC-päällikön rooli on kokonaisvaltaisempi.


– Käytännössä pyöritän VDC-tiimiä ja -tekemistä vähän niin kuin jalkapallojoukkuetta, Laiho kertoo. – Kun uusi työkalu päätetään ottaa käyttöön, testaan sen ensin itse ja syötän sitten pallon eteenpäin, jotta ratkaisu tulee aidosti projektin käyttöön. Pyrin koko ajan vaikuttamaan siihen, että kaikki osapuolet saadaan mukaan tekemään toteuman seurantaa, mikä tehostaa sekä heidän omaa tekemistään että koko projektin yhteistoimintaa.


– Taustalla vaikuttavat ajattelutavan muutos ja aikataulupaineet. On tärkeää pitää huoli, ettei ajauduta vanhoihin toimintatapoihin. Suunnittelukokouksissa pitää puhua suunnitelmien valmiusasteista, ei vain piirustuksista. Työmaalla voidaan hakea mobiilista kuva sen sijaan, että napataan piirustus kainaloon ja juostaan toimistolla. Tällaiselle digitaaliselle rakentajalle on upeaa päästä todistamaan, miten kuilu virtuaalisen ja todellisen välillä kapenee ja umpeutuu lopulta kokonaan, ja miten lamppu teknologian hyödyntämisen hienoista mahdollisuuksista syttyy muidenkin mielissä.


Lisätietoja Riku Laihon työstä NCC:n VDC-tiimin vetäjänä46 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki
bottom of page